Monday, October 4, 2010

ಕವನೇ ಕವನೋತ್ಪತ್ತಿಹಿ ಹಿ ಹಿ ... 7

ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಸಗಿದೆ....
ಚಳಿಯಂತೆ ಬಂದ ಚಿಂತೆ ನಿದಿರೆಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಏಟು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ...
ಮಾಗಿದ ಮನಸ್ಸು ಮ್ಯಾಗಿ ನ್ಯುಡಲ್ ಆಗಿದೆ...
ಕನಸಿನ ಕಲರವ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದೆ...
ಬೆತ್ತಲಾದ ಕನಸು ಸಾಧನೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ!!!

No comments: